Hướng dẫn kế toán chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình

II. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực “Tài sản cố định hữu hình” 1- Về nội dung phản ánh của TK 211 – TSCĐ hữu hình, được sửa đổi lại phần nguyên giá TSCĐ hữu hình, xác định trong từng trường hợp cụ thể, như sau: TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữuĐọc tiếp “Hướng dẫn kế toán chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình”

Hướng dẫn kế toán chuẩn mực Hàng tồn kho

Hướng dẫn kế toán chuẩn mực “Hàng tồn kho”      1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định – Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung  (Chi  tiết  chi  phí  sản  xuất  chung  cố định) Có các TK: 152,Đọc tiếp “Hướng dẫn kế toán chuẩn mực Hàng tồn kho”

Thông tư hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo

   BỘ TÀI CHÍNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 161/2007/TT-BTC          Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007   THÔNG TƯ   Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngàyĐọc tiếp “Thông tư hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo”