Chức năng danh mục

Muốn nhập danh mục nhóm hàng hóa vật tư.

Posted on Updated on

Danh mục nhóm hàng hóa vật tư: được sử dụng để khai báo, theo dõi các đối tượng hàng hóa, vật tư…

Vào Hệ thống chọn 6/Danh mục nhóm hàng hóa vật tư sẽ xuất hiện như bảng bên dưới.

vvvvvvvvvv

*) Muốn thêm một nhóm hàng hóa mới ta ấn “Thêm” trên menu hoặc ấn “F2” trên bàn phím được bảng như bên dưới.

ttttttt

– Mã nhóm hàng hóa vật tư: tên viết tắt không dấu của nhóm hàng hóa đó

– Tên nhóm hàng hóa vật tư:  viết diễn giải tên nhóm đó ra

VD: – Mã nhóm hàng hóa, vật tư: THOCGIONG

– Tên nhóm hàng hóa vậ tư: Thóc Giống

*) Muốn xóa hay sửa một tên nhóm đã đặt ta kích vào dòng cần xóa hoặc sửa ấn lên menu để chọn xóa hay sửa.

Đinh Thị Hương

Hướng dẫn cách nhập danh mục khoản mục chi phí

Posted on Updated on

Danh mục khoản mục phí: dùng để theo dõi các khoản chi phí chi ra của các đơn vị nhằm theo dõi sát sao và chi tiết hơn.

Vào Danh mục chọn 4/Danh mục khoản mục chi phí sẽ xuất hiện như bảng sau:1

*)Muốn thêm một khoản mục phí: ta ấn “Thêm” trên menu hoặc ấn “F2” trên bàn phím ta  được bảng sau:

2

– Mã khoản mục: số thứ tự trong này sẽ tự động nhảy không cần đánh số

– Tên khoản mục: Chi ra cho hoạt động gì thì viết gắn gọn vào đấy.

– Sau đó ấn “Lưu”.

VD: Chi tiền điện văn phòng

– Mã khoản muc: 28

– Tên khoản mục : Chi tiền điện

*) Muốn sửa khoản mục nào ta kích chuột vào khoản mục cần sửa ấn lên chữ “Sửa” trên menu. Nhập lại khoản mục chi cần sửa sau đó ấn “Lưu”.

*) Muốn xóa khoản mục nào ta kích chuột vào khoản mục cần xóa ấn lên chữ “Xóa” trên menu.

Hướng dẫn nhập danh mục nhóm đối tượng – nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Posted on Updated on

Hướng dẫn nhập danh mục nhóm đối tượng – nhóm khách hàng

Danh mục nhóm đối tượng: dùng để phục vụ cho việc tìm kiếm, theo dõi thông tin khi nhập danh mục đối tượng được dễ dàng hơn.

Cách nhập danh mục nhóm đối tượng:

Vào Hệ Thống chọn 2/Danh mục nhóm đối tương sẽ xuất hiện như bảng dưới:

danh_muc_nhom_doi_tuong

*) Muốn thêm một nhóm đối tượng mới ấn “Thêm” trên menu hoặc ấn “F2” như bảng bên dưới:

danh_muc_nhom_doi_tuong2

– Thêm nhóm đối tương – khách hàng

+ Mã nhóm: tên viết tắt không dấu của nhóm muốn đặt .

+ Tên nhóm: tên diễn giải viết có dấu của nhóm muốn đặt.

VD: Mã nhóm: KHACHLE

Tên nhóm: Nhóm đối tượng khách lẻ

*) Muốn sửa bất kỳ nhóm đối tượng nào ta  kích vào dòng nhóm đối tượng cần sửa ấn lên chữ “Sửa” trên menu.

*) Muốn xóa bất kỳ đối tượng nào ta kích vào dòng nhóm đối tượng muốn xóa ấn lên chữ “Xóa” trên thanh menu.

Đinh Thị Hương.

H­ướng dẫn cách thêm danh mục đối tượng trên phần mềm kế toán Lotus Vina

Posted on Updated on

Danh mục đối tượng (hay còn gọi danh mục khách hàng) dùng để khai báo và lưu thông tin về các đối tượng mà mình theo dõi công nợ chi tiết như:  người mua, nhà cung cấp, nhân viên…

Muốn thêm danh sách đối tượng ta làm như sau:

Vào Hệ Thống chọn mục 3/Danh mục đối tượng sẽ xuất hiện như bảng bên dưới:

danh_muc_doi_tuong

Muốn thêm đối tượng mới ấn “Thêm” trên thanh menu sẽ hiện ra bảng thêm đối tượng  như hình bên dưới

nut_cong_cu_tren_doi_tuong

doituong

Mã đối tượng: viết tắt tên đối tượng cần đặt (vd: NVA)

Tên đối tượng: viết tên đối tượng đó ra (Nguyễn Văn A)

Địa chỉ: đối tượng đó ở đâu viết vào Số điện thoại: có thì nhập không thì thôi

Mã số thuế: có thì nhập không thì thôi

Mã nhóm đt: có theo dõi thì dùng phím “/” chọn, không theo dõi thì để nguyên mã đã nhập trên phần mềm. Sau đó ấn chữ “Lưu” kết thúc quá trình thêm một đối tượng.

Hệ thống tài khoản kế toán và những điều cần lưu ý khi ứng dụng phần mềm kế toán

Posted on Updated on

Danh mục hệ thống tài khoản: Vào Danh Mục  chọn /1.Hệ thống tài khoản xuất hiện bảng như sau: Untitled   – Muốn thêm các tiểu khoản kích chuột vào chữ ‘Thêm” trên thanh menu. Thêm Tài khoản: nhập tiểu khoản vào (VD: TK mẹ 154 Tiểu khoản 1541). Tên tài khoản: nhập tên của tài khoản đó vào (VD: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thủy nông). Tài khoản chi tiết SP/CT: Chữ “K” không theo dõi, Chữ “C”  theo dõi. Theo dõi công nợ: Chữ “K” không theo dõi, Chữ” C”  theo dõi. Theo dõi khoản mục chi: Chữ “K” không theo dõi, Chữ “C” theo dõi. Hiện thị trên sổ cái: Chữ “K” không theo dõi, Chữ “C” theo dõi. Tài khoản mẹ: nhập TK mẹ vào (VD: 154 là tài khoản mẹ ). Nhập xong thông tin ấn chữ “ LƯU” – Muốn “ Sửa” tài khoản kích chuột vào tài khoản cần sửa sau đó kích chuột vào chữ ‘Sửa” trên thanh menu: Sửa Sau khi sửa xong ấn vào chữ “LƯU” và lưu lại. -Muốn “Xóa” tài khoản kích chuột vào chữ “Xóa” trên thanh menu, khi ấn chữ “Xóa” chương trình hiện ra một bảng hỏi “ Có chắc chắn xóa hay không”, nếu có xóa thì ấn “Yes”, không xóa thì ấn “No”. 11   Đinh Thị Hương