Kế toán hàng tồn kho

HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Posted on Updated on

  • Quy trình quản lý kho được xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý tối ưu hóa việc lưu kho,chống sai sót,thất thoát trong quá trình nhập xuất kho
  • Đảm bảo tính chuyên nghiệp,thống nhất giữa các bộ phận trong cùng 1 đơn vị

Bước­ 1:Vào sổ sách kế toán\báo cáo vật tư,hàng hóa \tổng hợp nhập xuất tồn

Bước 2 : Xem số liệu\lọc ngày(tháng)cần xem và thực hiện

Khi đó màn hình hiển thi ra 1 bảng báo cáo

+tồn đầu kỳ và tổng giá trị là bao nhiêu hàng hóa

+Nhập kho,xuất kho trong kỳ là bao nhiêu hàng hóa và giá trị nhập xuất kho

  • Cuối kỳ tính hàng tồn kho:

( ∑ giá trị tồn đầu kỳ + ∑ giá trị nhập kho)-  ∑ giá trị xuất kho

hinhanhNXT

Người thực hiện

(Nguyễn Thị Hằng)