Sổ sách và báo cáo kế toán

HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Posted on Updated on

 • Quy trình quản lý kho được xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý tối ưu hóa việc lưu kho,chống sai sót,thất thoát trong quá trình nhập xuất kho
 • Đảm bảo tính chuyên nghiệp,thống nhất giữa các bộ phận trong cùng 1 đơn vị

Bước­ 1:Vào sổ sách kế toán\báo cáo vật tư,hàng hóa \tổng hợp nhập xuất tồn

Bước 2 : Xem số liệu\lọc ngày(tháng)cần xem và thực hiện

Khi đó màn hình hiển thi ra 1 bảng báo cáo

+tồn đầu kỳ và tổng giá trị là bao nhiêu hàng hóa

+Nhập kho,xuất kho trong kỳ là bao nhiêu hàng hóa và giá trị nhập xuất kho

 • Cuối kỳ tính hàng tồn kho:

( ∑ giá trị tồn đầu kỳ + ∑ giá trị nhập kho)-  ∑ giá trị xuất kho

hinhanhNXT

Người thực hiện

(Nguyễn Thị Hằng)

HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Posted on Updated on

– Báo cáo Kết quả Kinh doanh hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ phản ánh số doanh thu của một đơn vị hoạt động kinh doanh trong cả 1 kỳ sản xuất và có bao nhiêu chi phí phát sinh từ tiền lương, các khoản thuế, chi phí hoạt động  .. Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí gọi là khoản lãi hoặc lỗ. Số tiền còn lại sau thuế gọi là thu nhập thuần.

– Cách xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Vào sổ sách kế toán\báo cáo quyết toán tài chính\báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Để xem số liệu khi đó màn hình xuất hiện 1 bảng điều kiện lọc,cần lọc từ ngày cần xem báo cáo đến cuối ngày cần xem báo cáo

+Khi đó màn hình hiển thị lên báo cáo bạn cần xem kích vào nút xem in bên trên thanh công cụ(Việc thực hiện xem in để cho chúng ta có thể xem báo cáo trước khi in xem có những lỗi sai sót gì không)

– Cách in báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+Khi thực hiện xem in xong bạn muốn in thì kích vào biểu tượng máy in bên trên và thực hiện in báo cáo

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hằng hinh1

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

Posted on Updated on

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán :

 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
 • Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết ,
 • căn vào Bảng cân đối kế toán năm trước

Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán :

 • Số liệu ghi vào cột 6 “ Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 5 “Số cuối năm” của từng chi tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.
 • Số liệu ghi vào cột 5 “ Số cuối năm “ của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau :

Phần tài sản : Ví dụ

 • Tài sản ngắn hạn : 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150
 • Các khoản phải thu ngắn hạn : 130 = 131 + 132 + 133 + 134 +138 + 139

…………

bcd1.1

bcd2

bcd3

bcd4

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác.

Báo cáo gồm  5 cột :

 • Cột A: các chỉ tiêu báo cáo.
 • Cột B : mã số các chỉ tiêu tương ứng
 • Cột C : Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thực hiện trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Cột 1 : tổng số phát sinh trong năm báo cáo
 • Cột 2 : số liệu năm trước ( để so sánh ) .
 • 1.baocaokqkd