HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA

Quy trình quản lý kho được xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý tối ưu hóa việc lưu kho,chống sai sót,thất thoát trong quá trình nhập xuất kho Đảm bảo tính chuyên nghiệp,thống nhất giữa các bộ phận trong cùng 1 đơn vị Bước­ 1:Vào sổ sách kế toán\báo cáo vật tư,hàng hóaĐọc tiếp “HƯỚNG DẪN CÁCH XEM VÀ IN BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS VINA”